verktygsback

barn 7-12 år

SKÄRMANVÄNDNING I BARNFAMILJEN

Nästan alla barn tycker om att spela digitala spel, se på medieinnehåll och chatta med vänner. Digitalt spelande, sociala medier och mobilbruk kan ge glädje, nya färdigheter och vänner men även ta tid från annat och orsaka problem i vardagen. Det kan bland annat störa sömnen, göra barnet argt eller rastlöst och fylla en för stor del av dagen. Ibland kan barns spelande eller mobilbruk kännas oroväckande, onödigt eller främmande för vuxna. Barn behöver vuxna för att diskutera, öva tidhantering, känslohantering och hur man beter sig på nätet.

Det kan vara svårt att sätta rätta gränser för skärmanvändningen. Barn kan bli frustrerade, arga eller ledsna när det är dags att avsluta. Barnens självregleringsförmåga håller på att utvecklas och behöver övas upp så att barnet klarar av övergångarna till annan verksamhet. Spel- och skärmrelaterade utmaningar kan öka bland annat vid mobbning, ensamhet, inlärningssvårigheter, nepsy-problematik, utmaningar i familjen samt ändringar i vardagen. Vid tonårstiden kan ökade problem handla om en normal utvecklingsfas där ungdomen tar distans från sina föräldrar och sjunker in i spel eller mobilen.

Hur ser familjens mobilbruk och vardag ut? Hela familjen behöver stöd ifall barnets spelande eller skärmbruk orsakar utmaningar. Ta i bruk material och metoder som vi tipsar dig om.

I Finland följer vi WHOs skärmtidsrekommendationer (du flyttas över till engelskspråkigt innehåll).

    • Ingen skärmtid för barn under 2 år
    • Max en timme skärmtid för barn i åldern 2-4 år
    • För äldre barn är det viktigt att tänka på att det finns en balans i vardagen och att skärmar inte tar tid från annat.

TILL DIG SOM ARBETAR MED BARNFAMILJER

På den här sidan hittar du stödmaterial och metoder som du kan använda med barn och i arbete med familjer. Övningar för känslohantering, mediefostran och familjens gemensamma spel- och digiregler kan hjälpa till ifall skärmbruk orsakar utmaningar i familjen. Ta reda på: Hur ser barnets vardag ut? Har det hänt ändringar i familjens vardag? Får barnet diskutera sitt spelande eller mediebruk hemma och tas barnets intresse på allvar eller är det ”onödigt” och ”bortkastat tid”. Finns det fungerande regler i familjen och tillräckligt med gemensam sysselsättning?

TILL DIG FÖRÄLDER

Föräldraskap är givande men kan även vara utmanande med alla nya sociala medier, applikationer, spel och rekommendationer. Den här sidan ger dig information om hur stöda ditt barn ifall spelande eller mobilbruk orsakar problem. Vi ger dig tips på hur orka i en utmanande situation. Hur ser skärmbruket ut i er familj? Har ni gjort gemensamma digiregler som alla följer? Hinner ni ha tillräckligt med gemensam tid med eller utan skärmar? Ta i bruk materialen som presenteras nedan eller ta kontakt med Pelituki, ifall du önskar rådgivning till din familj.

NAVIGERING

Du hittar stödmaterial och metoder enligt olika teman. Genom att trycka på det valda temat flyttas du till temats innehåll.

Med hjälp av de gula knapparna nedan kan du flytta dig till stödmaterial för olika målgrupper. Just nu är du på sidan för barn i åldern 7-12 år.

a) småbarn 0-6 år b) barn i åldern 7-12 år c) ungdomar i åldern 13-18 år d) till familjer

Känslohantering

VIDEON

Känslomässig reglering

Ibland behövs tips och kamratstöd för att få vardagen att fungera då barnet har svårt att sluta spela eller lugna ner sig. Videon behandlar självreglering och känslohantering samt hur de kan övas upp och förstärkas.

Tips för att lugna dig

Att vara förälder kan vara utmanande. Ibland kan det kännas att man inte orkar utan blir arg då barnen inte fäljer de regler som man kommit överens om. Videon är textad på svenska.

Målgrupp: Familjer med barn i åldern 6-16 år. 

Hur ber man barnet att sluta spela

Videon ger tips hur man stöder barnet då skärmtiden eller speltiden tar slut. Den ger också råd hur man stöder goda spelrutiner i familjen. Videon är textad på svenska. Fler videon om spelregler, sociala medier och hur diskutera nätbruk med barn hittar du på enjaksa.fi

Målgrupp: Familjer med barn i åldern 6-16 år. 

STÖDMATERIAL

Må bra handen -poster

Må bra handen beskriver alla de olika delar av vår vardag och hälsa som inverkar på vårt välmående. Bra diskussionsunderlag som kan användas i klassen, i ungdomsgruppen eller vid mottagning inom social- och hälsovård. Stödfrågor och uppgifter hittas via inläggen! Postern kan laddas ner avgiftsfritt eller beställas mot avgift.

Målgrupp: Barn och unga i åldern 5-18 år, föräldrar, förskola, skolpersonal, familjerådgivning

Må bra handen hjälper till en balanserad vardag

Få vardagen att fungera  -handbok

Handboken innehåller praktiska tips på hur man stärker föräldraresurserna och stöder barnet positivt. Råden riktar sig till föräldrar till barn med utmaningar kring självreglering och lärande eller med neuropsykiatriska symtom. Digitalt spelande eller skärmbruk kan bli problematiskt hos vissa barn och handboken stöttar familjedynamiken. Handboken riktas även till professionella som arbetar med familjer och barn.

Målgrupp: Föräldrar med barn i åldern 5-14 år, professionella inom social- och hälsovården.

Få vardagen att fungera -handbokens pärmbild.

Magis-mobilspel

Magis är ett forskningsbaserat mobilspel som ökar barns kunskaper om välmående genom ett magiskt äventyr. Under spelets gång för spelaren diskussioner med spelets karaktärer om problem och utmaningar som måste lösas. Spelet främjar gruppdynamiken, förebygger mobbning och lär ut sociala och känslomässiga färdigheter.  ”En berättelse om Runlunden” riktas till årskurs 1-3 och ”Magis – Ett magiskt äventyr” riktas till årskurs 4-6.

Målgrupp: Elever på åk 1-6, skolpersonal

Magis - ett äverntysspel för att lära hantera känslor.

KänslosnAKK -bildstödsmaterial

Bildstödsmaterial underlättar diskussioner kring känsloidentifiering och känslohantering tillsammans med barn. Bilderna kan printas ut. Diskutera tillsammans med barn hur känslorna upplevs och gå igenom metoder för att lugna ner sig och slappna av. Barn kan känna ilska, rädsla eller iver men har svårt att uttrycka sig vilket kan synas bland annat som oro, gräl eller koncentrationssvårigheter.

Målgrupp: elever på åk 1-6, småbarnspedagogik, förskola, skolpersonal

Känslosnakk korten hjälper barn att sätta ord på känslor
Föra barnen på tal - metodens logo

ANVÄNDBARA METODER

Föra barnen på tal -metoden

Föra barnen på tal” -metoden hjälper familjen att skapa fungerande lösningar till vardagen. Metoden passar bra till situationer där digitalt spelande, mobilbruk eller andra skärmar orsakar utmaningar. Förälder, läs mer i broshyren!

Målgrupp:  Föräldrar med barn i babyåldern, småbarnsåldern, lekålder, skolåldern, tonåren. Professionella inom olika verksamhetsfält.

Metoden förutsätter en genomgången metodutbildning utav den professionella.

En bild på ett barn med många tankar.

Familjeskolan POP och De otroliga åren -stödverksamhet

Familjeskolan POP är ett program för barn och föräldrar, där du får verktyg för att förstå och bemöta barn med utmanade beteende. Din familj får hjälp med att hitta fungerande metoder till exempel ifall barnet har svårt att behärska sig när speltiden tar slut eller barnet skall sluta titta på film. Stöd till föräldrar med barn i lågstadieåldern ordnas online.

Se även: De otroliga åren-föräldrakursen som ordnas på plats och riktas till föräldrar med barn i åldern 3–12 år.

Målgrupp: Föräldrar, barn i åldern 2–8 år och 8–12 år

Orsakar digitalt spelande oro - en guide för professionella

GUIDE FÖR ATT UTREDA SPELPROBLEMATIK

ORSAKAR DIGITALT SPELANDE ORO? – En guide för professionella

Guiden innehåller information om digitalt spelande som fenomen, hur du som professionell kan kartlägga barn och ungas digitalt spelande och familjesituationen samt verktyg som kan användas som stöd i arbetet med familjen.

Målgrupp: Barn och unga 6-18 år. Professionella som arbetar med barn, unga och familjer. Skolhälsovård, elevhälsan, familjearbete.

Ser du mig ? Samspel och skärmar i en barnfamilj -broschyrens pårmbild

VUXNAS SKÄRMTID

Ser du mig? Samspel och skärmar i barnfamiljer- stödmaterial

Känns det svårt att hinna hålla kontakt med vänner när man har småbarn? Har du lagt märke till att förälderns mobilbruk påverkar samspel med barnet? Ta tillvara några enkla tips till stöd för vuxnas skärmbruk i småbarnsfamiljen. Småbarn kan reagera kraftigt ifall föräldern inte är närvarande i stunden utan fokurerar på medieinnehåll. Läs mer om vuxnas skärmtid i Digiryggsäcken.

Målgrupp:  Föräldrar till barn i åldern 0-10 år samt professionella inom familje- och mödrarådgivningen. Även föräldrar med äldre barn gynnas av materialet.

Mediefostran

VIDEON

Digital tid i familjen -video

Videon tar upp föräldrars och barns mobilanvändning och digitala spelade i familjen och hur man gör upp digiregler som fungerar för alla i familjen.

Målgrupp: Familjer med barn i åldern 6-16 år.

Spelfostran i barnfamiljen

Videon berättar om spelfostran och hur viktigt det är att föräldrarna visar intresse för barnets spelande, diskuterar spelinnehåll, känsor som spelande väcker samt hjälper barnet med övergångar till annan verksamhet. Spelfostran förebygger spelproblem.

Målgrupp: Familjer med barn i åldern 6-16 år.

Åldersgränser oroar ofta både barn och föräldrar

Videon öppnar upp varför det är viktigt att ta reda på spelens åldersgränser och diskutera dem med barn. Vad ser barnet när den skjuter i ett spel och hur upplever barn olika situationer i spel?

Du hittar fler videon kring mental hälsa, nätmobbning, sömn och familjeliv HÄR

Målgrupp: Familjer med barn i åldern 6-16 år. 

Medierädsla -video

Animationen handlar om rädslor som orsakats av innehåll som barnen sett i media och hur rädslorna reflekteras i barnens vardag. Diskutera med barn vad som är sant och vad som är påhittat samt vad man kan göra om barnet upplever något skrämmande eller förvirrande i media.

Målgrupp:  Barn i åldern 5-10 år, småbarnspedagogik, förskola, lågstadie

STÖDMATERIAL

 DIGIRYGGSÄCKEN – stödmaterial

Föräldrar och fostrare behöver ofta information gällande applikationer, åldersgränser på spel och sociala medier, spel- och digiregler samt trygghet på nätet. Digiryggsäcken erbjuder dig information, diskussionskort med färdiga frågor samt roliga övningar.

Printa ut ”digi- och spelregler-botten” samt  färgläggningsbotten och använd  dem samt  färdiga frågor som diskussionsunderlag.

Målgrupp: Barn i åldern 5-10 år, familjer, förskola, lågstadie, familjerådgivning

Barn och media – En guide för uppfostrare

Guiden innehåller information om åldersgränser, lämpligt innehåll, datasäkerhet och sekretess. Guiden Barn och media är en kortfattad översikt över media som en del av familjernas liv. Ta en djupdykning i medieinnehåll som barn använder och dess betydelse i vardagen. Materialet stöder en trygg medieanvändning i barnfamiljer.

Målgrupp: Barn i åldern 3-12 år. Familjer, småbarnspedagogik, förskola, lågstadie, familjerådgivning

Barn och media _ en guide för uppfostrare handbokens pärmbild.

 Spelfostrarens handbok 2

Handboken öppnar upp spelvärlden och ger dig kunskap om varför barn och unga spelar, för- och nackdelar, lärande av spel, spelande i olika skeden av livet, spelvännernas betydelse och till exempel vikten av spelregler och balans i vardagen. Du får även tips på fungerande spelregler och hur förebygga spelproblem.

Målgrupp: Föräldrar till barn som spelar, familjerådgivningen, skolhälsovården

Verktyg för föräldrakontrol – PEGI

Alla spelkonsoler, mobiltelefoner och datorer är utrustade med verktyg för barnlås, vilket gör det möjligt för föräldrar att skydda sina barns sekretess, säkerhet samt tidsbruk online. På samma sida kan du även läsa om olika spels åldersgränser.

Du kan t. ex.
– välja vilka spel som barnen får spela
– kontrollera digitala inköp
– begränsa åtkomsten till internetwebbläsare
– styra hur länge barnen får spela spel / vara på nätet

Målgrupp: Barn i åldern 3-17år. Familjer, familjerådgivningen, skolhälsovården. 

Spelfostarens handbok 2 ger dig information om spelmotiv, spelproblem, samt spelkulturen. Ta till dig alla tips.
Lapset katsovat puhelinta yhdessä
Pegi-logo
Två barn leker med pyjamasen på.

STÖD OCH HJÄLP

Känns familjevardagen tung och du behöver få prata med någon och få stöd till din familj? Här får du några tips på vart du kan ta kontakt.

VILL DU LÄSA OM FORSKNING?

 

Även om digitalt spelande kan kännas som ett rätt nytt fenomen, har det forskats sedan 70-talet. Det finns forskning kring hur spelande påverkar mentala och fysiska hälsan, sociala relationer, vardagskompetenser och inlärning av nya färdigheter. Påverkan av digitalt spelande, skärmbruk och sociala medier väcker forskarnas intresse och ny forskning publiceras med jämna mellanrum. Vi har samlat ett urval forskningar kring skärmbruk, sociala medier och digitalt spelande som du får gärna bekanta dig med.

 Läs forskning kring  sociala medier, skärmar och digitalt spelande.

BEHÖVER DU MER HJÄLP ELLER STÖD SOM PROFESSIONELL?

 

Ta kontakt med Pelituki för att få konsultering till ditt arbete med barn och familjer.

Boka tid genom att skicka epost eller ring annukka.saltin@sovatek.fi , gsm 041 731 6972

Pelituki erbjuder även rådgivning och konsultering på svenska och på finska, se alla kontaktuppgifterna HÄR

Tarvitsetko konsultointia tai tukimateriaaleja suomeksi? Lue lisää Pelituen palveluista (siirryt suomenkieliselle sivulle)

Flytta dig till början av sidan – tryck här!