Internet &
SOCIALA MEDIER

NEGATIVA KONSEKVENSER AV INTERNET

OCH SOCIALA MEDIER

Överdriven eller tvångsmässig användning av innehåll, tjänster och interaktionsmöjligheter som erbjuds via sociala medier kan orsaka betydande skada på en individs vardag och livshantering. De vanligaste problemen relaterade till användningen av internet och sociala medier är problem med sömn, koncentration, psykisk välmående och uppmärksamhet.

På den här sidan kan du hitta information om nackdelarna med att använda Internet och sociala medier. Med hjälp av de gula knapparna nedan kan du bekanta dig med ett test (på finska) som kartlägger din internetanvändning, ett digitalt självhjälpsverktyg (på finska).

Opas työntekijälle” guiden riktas till professionella fungerar som stöd i att ta till tals, kartlägga och arbeta med förändringar då internet- och sociala medieanvändningen orsakar utmaningar och påverkar välmående negativt.

Verktygsback för professionella” innehåller  användbara metoder och stödmaterial till arbete med familjer och barn i åldern 0-6 år, 7-12 år samt 13-18 år. Även föräldrar gynnas av materialen och informationen. De flesta materialen i verktygsbacken är tillgängliga både på svenska och på finska. Läs mer ifall sociala medier, skärmbruk eller digitalt spelande orsakar oro eller problem i familjen. Då vi diskuterar barn och unga handlar det sällan om ett beroende utan fostringsfrågor, vanor samt utmaningar med själreglering.

ATT ALLTID VARA UPPKOPPLAD

OCH TILLGÄNGLIG ORSAKAR STRESS 

Problematisk användning av internet och sociala medier beskrivs med begreppen; PIU (Problematic Internet Use), CIU (Compulsive Internet Use), IAD (Internet Addiction Disorder) och EIU (Excessive Internet Use).  Uppskattningsvis 2–11 % av befolkningen lider av problematisk eller beroendeframkallande internetanvändning. Beroendeframkallande beteende relaterat till användningen av internet kan delas in i specifikt eller generaliserat problembeteende.

Specifik problematisk användning är behovet av eller önskan om visst internetinnehåll eller användningen av en viss enhet. Detta kan till exempel synas som problematisk användning av digitala plattformar, genom att spendera mycket tid på nätgemenskap, nätbaserat sex, nätbaserade spel eller hasardspel. Internetanvändning kan också leda till ett oriktat beroende eller ett ospecifikt beroende.

Problematisk internetanvändning orsakar olika skador på en persons fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Ständig uppkoppling oberoende av tid och plats, tillgänglighet och tillgång till nästan allt, orsakar stress, oro, överbelastning och otålighet. Personer som lider av internetberoende har visat sig ha sömnstörningar, depression, humörstörningar, missbruksproblem, sociala utmaningar och uppmärksamhetsstörningar.

Riklig användning av Internet kan även påverka självkänslan negativt, eftersom de krav, påtryckningar och mål som Internet och sociala medier skapar oftast inte stämmer överens med verkligheten. Internetplattformarnas affärsmodell och klickkultur bygger på uppmärksamhetsteknologi, som belönar beroendeframkallande mekanismer i hjärnan.

 

KOPPLING MELLAN PROBLEMATISK ANVÄNDING AV SOCIALA MEDIER OCH UTMANINGAR I LIVSHANTERING OCH VÄLMÅENDE

Användning av internet och sociala medier kan påverka användarens uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. Det kan vara svårt att koncentrera sig på en uppgift i taget med tillräcklig noggrannhet. Personer som lider av problematisk internetanvändning har diagnostiserats med ångestsymtom samt koncentrationsproblem.

De vanligaste fysiska symtomen är nack-axelvärk och sömnlöshet, karpaltunnelsyndrom, ögon- och huvudvärk, viktförändringar och dålig hygien. Det blå ljuset från datorer och mobila enheter med ljusstarka skärmar gör det svårt att somna och försämrar sömnen, eftersom blåljuset upprätthåller vakenhetsnivån och minskar utsöndringen av melatonin. 

Problematisk användning av internet är också relaterat till en persons sociala välbefinnande. Överdriven användning av internet ökar problem relaterade till uppmärksamhet och ork i arbete, studier och socialt liv. Dessutom kan arbetskraven från ett digitaliserat samhälle, rädslan för att missa viktiga events (FoMo, d.v.s. Fear of Missing Out), de otaliga former av underhållning och det tryck som skapas av sociala medier skapa ett behov av att ständigt vara uppkopplad och tillgänglig.

På Internet är social interaktion av en annan karaktär än på andra håll. Viktiga kontakter och upplevelser i verkliga livet ansikte mot ansikte kan minska eller förändras avsevärt i samband med överdriven användning av Internet. Ett socialt liv med tonvikt på internetanvändning, nätgemenskaper och virtuell interaktion kan öka känslan av ensamhet och isolering.

Källor

Abel, J., Buff, C. & Burr, S. (2016). “Social Media and the Fear of Missing Out: Scale Development and Assessment.” ­Journal of Business & Economics Research 14(1), 33–44.

Aboujaoude, E. (2010). “Problematic Internet Use: An Overview.” World Psychiatry 9(2), 85–90.

Aboujaoude, E. (2017). “The Internet’s Effect on Personality Traits: An Important Casualty of the “Internet Addiction” Paradigm.” ­ Journal of Behavioral Addictions 6(1), 1–4.

Anderson, E. L., Steen, E. & Stavropoulos, V. (2017). “Internet Use and Problematic Internet Use: A Systematic Review of Longitudinal Research Trends in Adolescence and Emergent Adulthood.” International Journal of Adolescence and Youth 22(4), 430-454.

Byun, S., Ruffini, C., Mills, J. E., Douglas, A. C., Niang, M., Stepchenkova, S., Lee, S. K., Loutfi, J., Lee, J. K., Atallah, M. & Blanton, M. (2009). “Internet Addiction: Metasynthesis of 1996-2006 Quantitative Research.” CyberPsychology & Behavior 12(2), 203–7.