Pelituki kartoitti syksyn 2021 aikana Etelä-Savon alueella haitalliseen pelaamiseen ja internetin käyttöön suunnattujen palveluiden saatavuutta ja näkyvyyttä. Kartoitukseen pääset tutustumaan tästä linkistä. Kartoitukseen vastanneista Etelä-Savon alueella asuvista yli 40 % oli huolestunut itsensä tai tuntemansa henkilön pelaamisesta tai internetin käytöstä. Sosiaali-, terveys- ja ohjausalalla toimivista kartoitukseen osallistuneista ammattihenkilöistä oli työssään kohdannut haitallisesti pelaavia tai internettiä käyttäviä henkilöitä yli 90 % kyselyyn vastanneista. Näiden tulosten valossa olisi hyvä pohtia, kuinka palveluita voitaisiin kehittää.

Kartoitukseen vastanneet kokivat tuntevansa melko huonosti haitallista pelaamista ja internetin käyttöä ilmiönä. Aihealue herätti kuitenkin melko laajalti kiinnostusta kyselyyn osallistuneissa. Vastanneet kokivatkin tarvetta lisätietoon ja yleiseen keskusteluun aihealueesta.

Internetin käyttö on meille arkipäivää, myös erilaisten pelien pelaaminen on varsinkin nuoremmalle väestön osalle päivittäistä. Nyt kun Covid-19 pandemian vuoksi yhteiskunnassa joudutaan jälleen sulkemaan ja rajoittamaan kokoontumista uskoisin erilaisilla älylaitteilla vietetyn ajan lisääntyvän entisestään. Millä keinoin ennaltaehkäisevään työhön olisi mahdollista panostaa enemmän resursseja, jotta näitä haittoja pystyttäisiin välttämään?

Miten palvelujärjestelmämme pystyy jatkossa kohtaamaan tätä laajenevaa asiakas kuntaa? Entä miten näistä ongelmista kärsiviä henkilöitä kohdataan ja kohdellaan? Lienee itsestään selvää, ettei näitä ongelmia kokeville ole itselleenkään kovin helppoa hakeutua tuen ja hoidon piiriin. Voisiko matalan kynnyksen kohtaamispaikolla ja vertaistuen avulla madaltaa hoitoon hakeutumisen kynnystä? On ensisijaisen tärkeää, että ammattilaisten puolelta nämä henkilöt osataan kohdata asiantuntevasti ja ammatillisesti.

Haitallisen pelaamisen ja internetin käytön tunnistaminen ei myöskään ole kovin yksinkertaista. Palveluiden selkeä jäsentäminen ja näistä ongelmista riittävän tiedon omaaminen luovat perustaa ammattihenkilöille kohdata työssään haitallisesti pelaavia ja internetiä käyttäviä henkilöitä. Tämä tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että myös näihin ongelmiin on saatavilla apua ja ammattilaiset tietävät haittoja kokevia ohjata.

Yleisen keskustelun ja tiedon lisäämisen avulla voidaan häivyttää myös näihin ongelmiin liittyvää stigmaa. Pidin vastauksista nousseita ajatuksia erilaisten yleisten neuvontapisteiden ja palveluiden jalkauttamisen erilaisiin kansalaistapahtumiin varsin käyttökelpoisena tiedon lisäämisessä. Voisiko tämän kaltaisissa tapahtumissa olla myös kokemusasiantuntija paikalla kertomassa omaa tarinaansa? Kyselyihin vastanneet toivoivat matalankynnyksen kohtaamispaikkojen lisäämistä. Esiin nousi tarve tavata ihmisiä muutoinkin kuin etäyhteyksillä.

Kyselyn perusteella ammattilaiset kokivat omaavan valmiudet peli- ja internet haittojen puheeksiottoon. Kuitenkin varsinaisen tuen ja hoidon järjestämiseen he kokivat valmiuksia huomattavasti vähemmän. Toiveena ammattilaisilta nousi esiin herättää laajempaa keskustelua ja saada lisää koulutusta aihealueesta. Covid-19 pandemia lisää painetta myös osaamisen kehittämiseen peli- ja nettihaittojen hoitamisen osalta. Jatkossa näiden ongelmien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa tulisi pyrkiä kehittämään yhä laajemmin yhteistyötä julkisen- ja kolmannen sektorin välillä. Tavoitteena kaikilla on varmasti näistä haitoista kärsivien henkilöiden hyvinvoinnin lisääminen.

Kaiken kaikkiaan on positiivista, että ammattilaiset ja alueella asuvat, ovat kiinnostuneita peli- ja internet haitoista ja niihin saatavasta tuesta.

Sampsa Hatakka, Pelituki