Pelituki och Sovatek-säätiö har startat ett nytt svenskspråkigt projekt för att bidra till att barn, unga och familjer har lättare att få stöd ifall mobilbruk, sociala medier eller spelande skapar utmaningar i familjen. Målet är även att förebygga spel- och mobilrelaterade problem och tillföra information till unga, familjer och professionella främst i Österbotten. Projektet ”Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag” startade under våren och pågår år 2023 med stöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Annukka Såltin, sakkunnig på Pelituki, arbetar inom det nya projektet och berättar att föräldrar önskar stöd och information för att kunna förstå ”varför någon orkar titta på TikTok i timmar” eller ”spela ett spel hela dagen” och blir arg när speltiden tar slut. Vi pratar om rätt nya saker som alla föräldrar inte känner till appar och spel från innan och då kan gränssättning hemma vara svårt. Den stora frågan under föräldrakvällar brukar vara ”vad är rätt skärmtid för mitt barn”. Dessutom kan det vara svårt att hänga med i spel och appar som barnen vill ha och innehåll på YouTube och SnapChat kan väcka oro. Den största frågan handlar om tidsanvändning och gräl kring den, tillägger Såltin.

Föräldratips i spel och sociala medier

För att underlätta familjernas situation med att stöda sina barn och unga, kommer projektet att ordna månadsvisa ”Föräldratips i spel och sociala medier” med start 9.5. via Teams. Föräldratips baserar sig på Some ja pelineuvola -konceptet som Pelituki ordnat redan under några års tid på finska. Lite som föräldrakväll men mer diskussion kring olika frågeställningar, berättar Såltin.

Vi bjuder in sakkunniga och diskuterar bra tips om hur man kan minska på konflikter och skapa fungerande gränser och en fungerande vardag med eller utan medier, berättar Christel Quillin, projektarbetare i Vasa. Bland annat med Mia Montonen, sakkunnig inom projektet Tidig insats på Mieli rf samt Johanna Nystrand, sakkunnig på Barnavårdsföreningen, kommer att medverka, tillägger Quillin. Föräldratips ordnas på distans och är öppen för alla som är intresserade av temat. Välkommen med att diskutera eller lyssna till vårt första tema ”Förälderns mobilanvändning ur barnets perspektiv”!

Ensamheten och stress inför skolan

Den färska ungdomsbarometern (2022) visar, att unga mår rätt bra och har positiva tankar inför framtiden. Samtidigt har ensamheten ökat, vilket är oroväckande. Ensamhet kan bland annat bidra till lägre självkänsla, färre sociala kontakter och påverka mental hälsa. De flesta barn och unga har kontakt med sina vänner via sociala medier och via digitala spel. Digitala innehåll och medier kan lindra ensamhet och bidra till känslan av tillhörighet och acceptans men även skapa problem i vardagen. Dessutom kan spelande eller mobilbruk vara ett sätt att fly undan stress, utmaningar i skolan, konfliktfyllda relationer, mobbning eller andra tunga saker i livet. Då vi pratar småbarn måste basbehoven tillfredsställas för att barnet skall må bra. Även personlighetsdrag och till exempel neuropsykiatriska (nepsy) svårigheter kan skapa problem vid medieanvändning.

80% av de högstadieelever som projektet träffat under vårens skolbesök tyckte att det var tungt att börja läsa till prov eller göra skoluppgifter och de flesta använde telefonen eller spel för att komma bort från stressen. Telefonen störde koncentrationen enligt de flesta, även om den även användes som avkoppling och till att göra skoluppgifter. Hälsa i Skolan -undersökingen visar liknande resultat kring hantering av mobilbruk.  

Eleverna önskade fler tips på hur minska på telefonanvändning och stressen dvs bas-saker till att må bra i vardagen. Under skolbesöken diskuterades olika flyktvägar och sätt att stöda vardagen för att lättare kunna påbörja saker som känns utmanande eller svåra. Projektet kommer att använda sig av ungas tankar och reflektioner för att hitta rätta stödmöjligheter ifall digitalt spelande eller mobilbruk blir problematiskt och påverkar sömn, relationer, mental hälsa eller välmående. Enligt forskning är det rätt vanligt att spelande används för att undvika en obehaglig känsla eller situation. Många barn och unga har svårt att kontrollera sin medieanvändning och kan behöva stöd med känslohantering som kan ligga som grund till en del problem.

Media är en del av barn och ungas vardag och ger hen många positiva möjligheter att förverkliga sig, lära sig och tillhöra gemenskap. Det ger användaren även mycket positivt och därför är ett mobilförbud eller spelförbud sällan ett bra sätt att korrigera situationen ifall det används som det enda sättet, påpekar Annukka Såltin. Diskussionsmöjligheter, närvaro och meningsfullt innehåll i vardagen och stöd från vuxna behövs för att barn och unga skall må bra fysiskt och mentalt. Även förståelse över vilka motiv barnet har för sitt spelande eller tillvaro på sociala medier är viktigt, det måste man ta reda på.

Diskussionsmöjligheter, närvaro och meningsfullt innehåll i vardagen och stöd från vuxna behövs för att barn och unga skall må bra fysiskt och mentalt. Även förståelse över vilka motiv barnet har för sitt spelande eller tillvaro på sociala medier är viktigt, det måste man ta reda på.

Professionella och föräldrar behöver stöd och verktyg

Pelituki kartlade barn- och ungas spelproblematik genom att fråga professionella om hur de ser på situationen. Kartläggningen gjordes i september 2022 och riktades till svenskspråkig elevhälsan och skolhälsovården, verkstäder, ungdomsarbete och sysselsättningstjänster främst i Österbotten.

Enligt professionella som medverkat tyckte man att spelrelaterade problem är rätt vanliga (57 %), men även att spelproblem gömmer sig under andra problem. Dessutom var det svårt att identifiera spelproblem eller oroväckande användning av sociala medier. Hur skall man gå vidare ifall skolan eller familjen blir orolig över ett barn? Forskning kring hur mediebruk påverkar barns utveckling pågor som bäst på flera universitet och länder.

För att underlätta att barn och familjer får rätt stöd kommer projektet att utarbeta en verktygslåda där befintliga användbara material, verktyg och arbetssätt samlas in för att kunna tas i bruk när spelande eller till exempel sociala medier skapar utmaningar hos barnet eller i familjen.

Verktygslådan kommer att innehålla information, videoinnehåll där sakkunniga berättar om olika teman och arbetssätt, tips på bra material och arbetssätt till stöd för välmående och hälsa och information om olika stödverksamheter nationellt.  Innehållet skall vara lätt att ta i bruk i arbete med barnfamiljer samt med barn i olika åldrar.

Verktygslådan kommer att publiceras under november-december 2023 på Pelituki nätsidan.

Projektet i ett nötskal

Projektet Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag (2023) syfte är att kartlägga spel- och nätproblem, stödbehov och tillgängliga insatser bland barn, unga och familjer i Österbotten. Målet är att utveckla befintligt stöd och minska samt förebygga spel- och nätproblem i barnfamiljer. Projektet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

  • Projektet besöker skolor, ordnar evenemang och månatliga ”Föräldratips i spel och sociala medier” på distans samt erbjuder utbildningar till professionella.
  • Vi sprider information om stödmaterial och -former samt hjälpinsatser som kan användas ifall digitala medier medför utmaningar i barn och ungas vardag.
  • Användbara verktyg, stödmaterial och arbetssätt samlas in till en verktygslåda och nya material och verktyg kan utarbetas enligt behov.
  • Verktygslådan riktas till professionella och kommer att publiceras på Pelituki nätsidor under senhösten 2023.

Projektet arbetar bland annat med teman kopplat till sociala medier, digitalt spelande samt välmående och föräldraskap. Projektet arbetar tätt med professionella inom elevhälsan och skolhälsovården samt tredje sektorn och samarbetar bland annat med Psykosocial förbundet, FinFami Österbotten, Korsholm kommun förebyggande arbete och Mieli Psykisk hälsa Österbotten.

Projektets bas ligger hos Pelituki. Pelituki drivs av Sovatek-säätiö, Kuopion kriisikeskus och Kirkkopalvelut, utvecklingsenheten för beroendearbete. Projektet har två anställda, Annukka Såltin samt Christel Quillin.

Vi tackar stort Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne som bidragit till att vi allt bättre kan stöda barn, unga och familjer på svenska i och med projektbidrag.

Vidare information och kontaktuppgifter: